رمان مریخی منتشر شد

 

مریخی

فرهاد کشوری

نشر نیماژ، 1395

 

نشر نیماژ رمان مریخی را منتشر کرد. وقایع رمان مریخی در روزهای آخر آذرماه 1371 در شاهین شهر می گذرد. در پشت جلد کتاب می خوانیم:

گفتم: «فاضل اسپانیولی وقتی می خواست سوار قطار بشود و از ماکوندو به روستای زادگاهش در اسپانیا برود، بازرسان قطار می خواستند سه صندوقِ دست نوشته هایش را به واگن کالا ببرند. او سر فحش را به جانشان کشید و سرانجام موفق شد صندوق های دست نوشته هایش را با خودش به واگن مسافری ببرد. آخرین جمله اش قبل از حرکت قطار و پیش از آن که در روستای زادگاهش نا امید شود، این بود: «روزی که قرار بشود بشری در کوپه ی درجه یک سفر کند، ادبیات در واگن کالا، دخل دنیا آمده است.»

پروانه گفت: «دنیای بدون ادبیات قبرستان است.»

گفتم: «کتاب کالاست، اما منظور مارکز جدایی انسان و ادبیات است. این جدایی اگر روزی سر بگیرد دخل آدم را می آورد. در آن روز دیگر غریزه ی عشق حریف غریزه ی مرگ نمی شود و دنیا قبرستان خواهد شد.»