رمان دست نوشته ها منتشر شد

دست نوشته ها

فرهاد کشوری

نشر نیماژ، 1394، 1100 نسخه

 

از پشت جلد کتاب: «حالا گاهی خودم را سرزنش می کنم که چرا همان موقع از خانه بیرون نزدم. اما این سرزنش همیشگی نیست. بعضی وقت ها هم به خودم می گویم تو شاهد بودی. برای همین است که این ها را می نویسم. از در اتاق تو رفتم و همان جا خشکم زد. شاخه گل مریم جلو پاهایم افتاد. کبریت انگشتان لرزانم را سوزاند. چوب کبریت را انداختم. با عجله کبریت دیگری زدم. مرد میانسالی به پشت کف خاکی اتاق افتاده بود و چشمانش به سقف خیره بود.»