فصلنامه زنده رود شماره *58 منتشر شد

(بخش ویژه ی ادبیات و هنر در سال های 1332-1320 )


در بخش ویژه این شماره، این مقاله ها را می خوانیم: جریان های ادبی و هنری در سال های 1332-1320 از محمد حسین خسروپناه، هدایت در دارالمجانین جمالزاده از فرهاد کشوری، یادگار اقبال، از حسام الدین نبوی نژاد، جدال نو و کهنه در نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران تیرماه 1325 از انوش صالحی، شاعری که به او شؤ قصد شد، از مالکوم کاولی ترجمۀ احمد اخوت، گذری و نظری بر«شاهنامه در دوبازخوانی» از مهری بهفر، با یادداشتی از حسام الین نبوی نژاد، نگاهی به روزنامۀ چلنگر 1332-1329 از سیاوش رنجبر دائمی، داستان های توده ای ابراهیم گلستان از شاپور بهیان، پیک صلح از محسن رزمجو.

این شعرها را در بخش شعر می خوانیم: هنوز می بارد از ادیت سیت ول ترجمۀ عباس صفاری، گورستان غریبان از احمد اخوت(مقاله ای در باره ی گورستان غریبان در شعر ادیت سیت ول)، سه شعر از احمد علی پور، سه شعر از منصور ململی، سه شعر از مریم موسوی، یک شعر سحر مهندسی نمین، شعر به دکتر گفتم از ریحانه واعظ شهرستانی.

در بخش داستان، یک مقاله و چهار داستان  چاپ شده است: مقاله ی خواهی فهمید وقتی آن را ببینی(دربارۀ داستان کوتاه کوتاه)، از بروس هالندراجر، ترجمۀ حسام جنانی و داستان های دُن یسیدرو از بروس هالندراجر ترجمۀ حسام جنانی، رویای بی پایان از پو-آیو، از تسو آچن، ترجمۀ شاپور بهیان، پروانه ها از داریوش احمدی و قصۀ ناتمام از محمد عبدالوند.

در بخش مقاله، این مقاله ها آمده است: «گاوماه و اسب راهوار خورشید از جوزف کمپل ترجمه محمدعلی موسوی فریدنی برای انتقام گرفتن از واقعیت می نویسم از فرانسیس دوپلسیکس گرِی ترجمه بهرام فرهنگ، ادبیات داستانی و نمایشی دورۀ پهلوی اول از مشیت علایی و قرائت شهر در رمان جن نامه از حسین پیرزاده.

در یادی از احمد بیگدلی داستان نویس خوزستانی ساکن یزدان شهر اصفهان که امسال درگذشت، سه نوشته می خوانید: احمد بیگدلی آخرین برگ زندگی اش را نوشت، از ناصر کوشان، مطلبی از محمد علی موسوی فریدنی و حالا این «احمد» از حسام الدین نبوی نژاد.

یک نامه از احمد علی پور و جواب حسام الدین نبوی نژاد درباره ی مترجم سه شعر از ازرا پاوند.

بخش پایانی هم کتاب های رسیده است که به همت حسام الدین نبوی نژاد نوشته می شود.

 

*- شمارۀ قبل به اشتباه 58 چاپ شده بود که درست آن شمارۀ 57 است. این شماره به خاطرتمایز از شمارۀ قبل با ستاره مشخص شده است.