فصلنامه زنده رود شماره 58، ویژه ی یادداشت روزانه منتشر شد

 

   فصلنامه زنده رود ویژه ی یادداشت روزانه (بهار 93) منتشر شد. در بخش ویژه(یادداشت های روزانه) این مقاله ها را می خوانیم: دربارهء یادداشت نویسی، جون دیدیون، ترجمه احمد اخوت، دربارهء یادداشت نویسی، سارا جرارد، ترجمهء احمد اخوت، دستاوردهای یادداشت نویسی روزانه و خاطرات، نظر چند نویسنده در این باره، ریچارد کوئست، ترجمه پوران ریاضی پور، امروز صبح بیدار شدم، چرا یادداشت روزانه می خوانیم؟  لویی مِنَند، ترجمهء بهرام فرهنگ، یادداشت های داستانی از شاپور بهیان، سکوت قبلهء عالم، روزنامهء خاطرات ناصرالدین شاه(1306 قمری) از فرهاد کشوری، ملال سفید کاغذ، نگاهی به روزنامهء خاطراتِ اعتمادالسلطنه از آرزو مختاریان، روزگاری های فروغی از علی خدایی، وجود حاضر غایب، مروری بر یادداشت های روزانهء سلیمان بهبودی از حسام الدین نبوی نژاد، محنت آفرینش، در یادداشت های روزانهء نیما یوشیج از  انوش صالحی، بودن با غزاله، باز خوانی کتابی نوشته نشده از شاهرخ مسکوب از مازیار اخوت، ساکن کوچک ویرانه، مروری بر یادداشت های روزانهء کافکا از غلام رضا رضایی، روزنوشتِ عزا، یادداشت های رولان بارت از آرزو مختاریان و سر حرفی از صبا اخوت.

شعرهای این شماره عبارتند از: سه شعر، از ازرا پاوند، ترجمهء احمد میرعلایی، سه شعر از منصور اوجی، یک شعر از حسام الدین نبوی نژاد، شعر لام تا کام، از رضا آقاحسینی و دو شعر از منصور ململی.

در این شماره دو مقاله می خوانیم: مروری بر یادداشت های غلامحسین یوسفی از مشیت علایی و احمد عبادی و سه تار از نعمت اله ستوده.

سه داستان در این شماره به چاپ رسیده است: پل از خدیجه شریعتی، مثل چرخش زمین از آرزو فرهت، و حرفه؛ کتابفروشی از رضا نوحی.

بخش آخر فصلنامه، معرفی کتاب های رسیده است.